BUL – Аптеката „Мариен”, Австрия

„Ежедневната ми работа не е по-различна от тази на другите аптекари.” (Магистър-фармацевт Срецо Доланц)

© S4H | equalizent
CC  Български, Английски, Немски, словенски


Глухотата не трябва да бъде недъг, особено що се отнася до здравния сектор. В аптеката „Мариен” има три глухи служители, единият, от които е първият глух аптекар в Европа – магистър-фармацевт Срецо Доланц. Има и чуващи служители, които могат да жестуват и да разбират жестов език. Този опит доведе аптеката „Мариен” до участие в много и най-различни проекти.
За контакти:
http://www.marienaop.eu